2017-05-10
เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOPภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร จะมีการจัดโครงการ 3 ครั้ง ณ ม.อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง จ.สตูล


Copyright © ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Email: hu-bic@hotmail.com | โทรศัพท์ 074-424487 , 074-200300 ต่อ 200 โทรสาร 074-424383